Bio-Racio-Dia, s.r.o. - maloobchod a veľkoobchod so zdravými potravinami

Bio potraviny pre celiatikov, diabetikov, výrobky racionálnej výživy.

Vrátenie tovaru

Formulár na odstúpenie od zmluvy: bioraciodia.sk/docs/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V prípade, že kupujúci uplatní právo na zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len reklamácia), nesmie vybavenie reklamácie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, a to podľa tohto Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov. Po márnom uplynutí lehoty na reklamáciu má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


Uplatnenie reklamácie


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu pri zásielkovom predaji následovne:


Tovar s namietanou vadou pošlite na adresu:

Bio-Racio-Dia, s.r.o

Kysucký Lieskovec 141

023 34 Kysucký LieskovecK tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením, ako a čím k vade došlo. V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku! Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., že okrem určenia vád dokladá aj cenu tovaru a miesto a dobu zakúpenia tovaru, čo najlepšie preukáže predajným dokladom, záručným listom, resp. iným vierohodným spôsobom.V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí či vrátení tovaru sa snažíme našim zákazníkom vyhovieť v čo najväčšej miere. Preto pristupujeme ku každej požiadavke individuálne.

Na základe skúsenosti vieme, že pre zákazníka je v tejto situácií najlepšie, keď nás bude kontaktovať buď telefonicky alebo mailom. Jeho požiadavka bude vybavená ihneď.